hài hước

[Tempo Tango] 08. (File 3) Bạn cùng phòng

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 07. Siêu nhân

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 06. File 2 : A-san

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 05. Quy-xê

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 04. (File 1) Lý Bạch Bạch

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 03. Molester

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 02. (File 0) Tempo

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 01. Rà mìn

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp