Day: 15/09/2015

[Tempo Tango] 08. (File 3) Bạn cùng phòng

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 07. Siêu nhân

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 06. File 2 : A-san

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp