Day: 14/09/2015

[Tempo Tango] 05. Quy-xê

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 04. (File 1) Lý Bạch Bạch

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 03. Molester

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 02. (File 0) Tempo

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 01. Rà mìn

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp