Day: 05/09/2015

[TCNT-Q4] 152. Vũ khí chung cực

Bởi vì được Lão Miêu nhường, nên đội ngũ của Lưu Xuyên thuận lợi thăng lên chiến giới bảy, tiếp theo bọn họ chỉ cần tích lũy đủ điểm là có thể đổi vũ khí cam. Nào ngờ Giang Thiếu Khuynh phút trước vừa thăng chiến giới bảy, phút sau Từ Sách đã gửi thư kèm theo một đống tài liệu sang cho anh—— vừa vặn chính là tài liệu cần để đổi vũ khí cam của Võ Đang thái cực.

Từ Sách nói “Một tháng này cậu cùng bọn họ đánh cạnh kỹ trường, tôi ở bên Khu 5 rảnh rỗi không có gì làm nên đi phụ bản với mấy đoàn cố định, cũng tích cóp được một ít tài liệu, cậu mau đi đổi vũ khí đi.”

Lưu Xuyên cười nói “Đại gia có khác hen, chưa gì đã chuẩn bị sẵn hết luôn.”

Đọc tiếp