Day: 21/06/2015

[TCNT-Q2] 056. Vũ khí cam

Bởi vì phần thưởng kinh nghiệm cho phá vỡ kỷ lục thế giới rất nhiều, nên cả đội của Lưu Xuyên đêm đó thăng thẳng lên cấp 35.

Đọc tiếp