Day: 29/05/2015

[TCNT-Q2] 033. Kiếm Ngân

Sáu người ở ngoài cổng phụ bản kiểm tra chỉnh đốn lại một lần, sau đó mới mở phụ bản, đang lúc đánh boss 1 thì đột nhiên kênh thế giới liên tục nảy ra dòng thông báo màu vàng đặc trưng của hệ thống——

“Chúc mừng công hội 【 Quốc sắc thiên hương 】đã phá được kỷ lục phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】, thành tích thông quan : 53000 điểm!”

“Chúc mừng công hội 【 Lạc hoa từ 】đã phá được kỷ lục phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】, thành tích thông quan : 54500 điểm!”

Một lát sau, lại một thông báo nữa ——

“Chúc mừng công hội 【 Trường an huyễn dạ 】đã phá được kỷ lục phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】, thành tích thông quan : 63500 điểm!”

Đọc tiếp