Day: 27/05/2015

[TCNT-Q2] 031. Hồng Phong sơn trang

Lý Tưởng hôm nay coi như may mắn, lần nào đi sờ boss cũng ít nhất lất được ba món trang bị tím, nên sau năm lượt phụ bản anh hùng, trang bị của cả bốn người đều thay đổi vài món, nhất là Thanh Phong Đạo Trưởng, ban đầu đã có sẵn vài món tím trên người, trải qua mấy lượt anh hùng xem như gần full nguyên thân trang bị.

Đọc tiếp